Alzayat Ügyvédi Iroda

Egyiptom első nemzetközi ügyvédi irodája

+2 02 01006549485

Részvénytársaság

Részvénytársaság

Az 1981. évi 159-es sz?m? t?rvény 1998-as 3. sz?m? m?dos?t?sa alapj?n megengedett részvényt?rsas?g alap?t?sa az 1997. évi 8-as sz?m? befektetési t?rvény alapj?n figyelembe véve az ad?mentesség elt?rlésér?l sz?l? t?rvénykezést feltéve, hogy a jegyzett t?ke minimum 250.000 LE, amelynek 10%-?t a t?rsas?g létrehoz?sakor kell kifizetni. A t?két n?velni kell, hogy a bejegyzést k?vet? 3. h?napig elérje a 25%-ot, majd biztos?tani kell, hogy az 5. évig elérje a 100%-ot.

Szükséges dokumentumok:

1. banki igazol?s az alapt?ke 10%-?nak meglétér?l

2. az alap?t? vagy a tulajdonos személyigazolv?ny?nak vagy ?tlevelének m?solata valamint kiskor?ak születési anyak?nyvi kivonata (ha szükséges)

3. ügyvédi meghatalmaz?s a cég alap?t?j?t?l

4. az eredeti kiad?sr?l sz?l? szerz?dést a cég ?j nevével ell?tva

5. a kereskedelmi nyilv?ntart?sban t?rtén? regisztr?ci?t feltéve, ha annak d?tuma r?gz?tésre került az ingatlannyilv?ntart?sban annak érdekében, hogy ad?sz?mot kaphasson a cég

Jogszab?lyok

A 1981. évi 159. sz?m? t?rvény alapj?n:

1. a kibocs?jtott t?ke minimum 250.000 LE, amelyb?l a külf?ldi befektetés 100%-os is lehet

2. az igazgat? tagok sz?ma nem lehet kevesebb, mint h?rom, mindh?rmuk lehet külf?ldi ?llampolg?r

3. a tags?gi részvények mindegyike minimum 5000 LE

4. a cég alap?t?i legal?bb h?rom norm?l vagy jogi személy, jogi szolg?ltat?s ny?jt?s?nak biztos?t?sa (norm?l személy), a v?llalat alap?t?s?ban tevékenyked? jogi személynek ?n?ll? jogi személyként kell jelen lennie

5. egy részvény értéke nem lehet kevesebb, mint 5 Egyiptomi Font

6. egy részvény értéke nem lehet t?bb, mint 1000 Egyiptomi Font

7. a cég jegyzett t?kéje nem haladhatja meg a jegyzett t?ke t?zszeresét

8. a befizetett t?ke nem lehet kevesebb, mint a jegyzett t?ke 10%-a

9. a monet?ris részvények értéke nem lehet kevesebb, mint a jegyzett t?ke 25%-a

10. a természetbeni részvények nem haladhatj?k meg a jegyzett t?ke 75%-?t

11. a cég nem haszn?lhatja a partnerek nevét

12. kiskor?ak is jelen lehetnek a cég életében, amennyiben saj?t pénzüket fektetik be, de ehhez az illetékes b?r?s?g engedélyére van szükség

13. a bels? természetbeni t?ke elb?r?l?s?t egy erre a célra létrehozott ?ltal?nos befektetési hat?s?g végzi

14. ha a v?llalat részvényeit k?zadakoz?sra aj?nlja fel, a jegyzett t?ke nem lehet kevesebb, mint 1 milli? egyiptomi font

15. a t?rsas?g alapszab?lya nyilatkozhat, a bemutat?sra sz?l? részvények 25%-?nak kiad?s?r?l abban az esetben, ha teljes mértékben kifizetettek

Az alap?t?s id?tartama és k?ltségei

Az alap?t?s k?rülbelül m?sfél h?napot vesz igénybe. A v?rhat? k?ltségek a v?llalat t?kéjét?l, tov?bb? a befektetni k?v?nt ?sszegt?l függ, amelyet meg kell eml?teni a pénzügyi aj?nlat sor?n.

Az alap?t?si elj?r?s menete

1. hivatali ügyvéd jelenlétében be kell ny?jtani a kiegész?tett tervezetet és felül kell vizsg?lni a kész szerz?dést

2. be kell ny?jtani egy arra felel?s személynek a v?llalat alap?t?s?val kapcsolatos elj?r?sokat a k?vetkez?ket figyelembe véve:

1. vizsg?lati elj?r?sok

2. elj?r?sok lefolytat?sa a k?vetkez? szervekkel:

1. Ugyvédi Testület

2. T?kepiaci Felügyelet

3. Regisztr?ci?s Iroda

4. Kereskedelmi Kamara

5. cégjegyzék

Az elj?r?s befejezését k?vet?en az érintett személy két napon belül kézhez veheti a regisztr?ci?r?l sz?l? dokumentumokat.

Jogi tanácsadás

+2 02 01006549485

A hét 7 napján
8:00 - 04:00